پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طراحی زبانهای برنامه سازی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ادامه فصل اول- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2 ادامه فصل اول- بخش سوم و شروع فصل دوم- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 ادامه فصل دوم- بخش دوم و شروع فصل سوم- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه فصل سوم- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه فصل سوم- بخش چهارم کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه فصل پنجم- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه فصل پنجم- بخش سوم کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه فصل پنجم- بخش چهارم کارشناسی مهندس نریمیسایی نهم (مجازی) دانلود
10 فصل پنجم کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
11 جدید کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
12 بسته بندی (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی دهم (مجازی) دانلود
13 بسته بندی (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی یازدهم (مجازی) دانلود
14 بسته بندی (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوازدهم (مجازی) دانلود
15 بسته بندی (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سیزدهم (مجازی) دانلود
16 فصل پنجم تا فصل هفتم کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
17 آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی چهاردهم (مجازی) دانلود
18 آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی پانزدهم (مجازی) دانلود
19 آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی شانزدهم (مجازی) دانلود
20 آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی هفدهم (مجازی) دانلود
21 آشنایی با زبان الگول و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی هجدهم (مجازی) دانلود
22 آشنایی با زبان پرولوگ و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی نوزدهم (مجازی) دانلود
23  آشنایی با زبان فرترن و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی بیستم (مجازی) دانلود
24 پردازش توزیع شده کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و یکم (مجازی) دانلود
25 آشنایی با زبان روبی و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و دوم (مجازی) دانلود
26 مدیریت حافظه کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و سوم (مجازی) دانلود
27 آشنایی با زبان پرل و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و چهارم (مجازی) دانلود
28  آشنایی با زبان کوبول و پیاده ساز آن کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بحران نرم افزار و آشنایی با مدل آبشاری و چرخه حیات سیستم (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2 مراحل  مدل آبشاری و چرخه حیات سیستم (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 مراحل  چرخه حیات سیستم (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 تحلیل و طراحی ساختیافته کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
5 مدیریت پروژه- بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 مدیریت پروژه- بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 مدیریت پروژه- بخش سوم کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
8 مدیریت پروژه- بخش چهارم و انواع سیستم های اطلاعاتی کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود
9 دیکشنری سیستم و طراحی فرم ها و گزارشات کارشناسی مهندس نریمیسایی نهم  (مجازی) دانلود
10 مهندسی سیستم کارشناسی مهندس نریمیسایی دهم (مجازی) دانلود
11 مهندسی معکوس کارشناسی مهندس نریمیسایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 شناخت و تحلیل سیستمهای مختلف (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 شناخت و تحلیل سیستمهای مختلف (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 شناخت و تحلیل سیستمهای مختلف (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی چهاردهم (مجازی) دانلود
15 شناخت و تحلیل سیستمهای مختلف (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 شناخت و تحلیل سیستمهای مختلف (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 جزوه کارشناسی مهندس نریمیسایی - دانلود
18 مدیریت پروژه با نرم افزار ام اس پروجکت (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی هفدهم (مجازی) دانلود
19 مدیریت پروژه با نرم افزار ام اس پروجکت (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هجدهم (مجازی) دانلود
20 مدیریت پروژه با نرم افزار ام اس پروجکت (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی نوزدهم (مجازی) دانلود
21 مدیریت پروژه با نرم افزار ام اس پروجکت (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیستم (مجازی) دانلود
22 مدیریت پروژه با نرم افزار ام اس پروجکت (بخش پنجم) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و یکم (مجازی) دانلود
23 جزوه کارشناسی مهندس نریمیسایی - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ساختمان داده ها - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ساختمان داده  آرایه (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
5 ساختمان داده  آرایه و پیاده سازی آن ها (بخش پنجم) کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 ساختمان داده  پشته (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 جزوه و برنامه های نوشته شده به زبان سی پلاس پلاس کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
8 ساختمان داده  پشته (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
9 ساختمان داده  پشته (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود
10 ساختمان داده  پشته (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی نهم (مجازی) دانلود
11 ساختمان داده  پشته (بخش پنجم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دهم (مجازی) دانلود
12 ساختمان داده صف (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی یازدهم (مجازی) دانلود
13 ساختمان داده صف (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی دوازدهم (مجازی) دانلود
14 ساختمان داده صف (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی سیزدهم (مجازی) دانلود
15 ساختمان داده لیست پیوندی (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی چهاردهم (مجازی) دانلود
16 ساختمان داده لیست پیوندی (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی پانزدهم (مجازی) دانلود
17 ساختمان داده لیست پیوندی (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی شانزدهم (مجازی) دانلود
18 ساختمان داده لیست پیوندی (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هفدهم (مجازی) دانلود
19 ساختمان داده لیست پیوندی (بخش چهارم) کارشناسی مهندس نریمیسایی هجدهم (مجازی) دانلود
20 جزوه جدید کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
21 ساختمان داده لیست پیوندی (بخش ششم) کارشناسی مهندس نریمیسایی نوزدهم (مجازی) دانلود
22 جزوه جدید کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود
23 ساختمان داده درخت (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیستم (مجازی) دانلود
24 ساختمان داده درخت (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و یکم (مجازی) دانلود
25 ساختمان داده درخت (بخش سوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و دوم (مجازی) دانلود
26 ساختمان داده گراف (بخش اول) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و سوم (مجازی) دانلود
27 ساختمان داده گراف (بخش دوم) کارشناسی مهندس نریمیسایی بیست و چهارم (مجازی) دانلود
28 جزوه کامل کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آزمایشگاه پایگاه داده - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ساخت جدول - بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی اول (مجازی) دانلود
2

ساخت جدول - بخش دوم

کارشناسی مهندس نریمیسایی دوم (مجازی) دانلود
3 ساخت فرم - بخش اول کارشناسی مهندس نریمیسایی سوم (مجازی) دانلود
4 ساخت فرم و کد نویسی - بخش دوم کارشناسی مهندس نریمیسایی چهارم (مجازی) دانلود
  ساخت فرم و کد نویسی - بخش سوم کارشناسی مهندس نریمیسایی پنجم (مجازی) دانلود
6 ساخت فرم و کد نویسی و ماکرو نویسی - بخش چهارم کارشناسی مهندس نریمیسایی ششم (مجازی) دانلود
7 ساخت فرم و کدنویسی و ماکرو نویسی - بخش پنجم کارشناسی مهندس نریمیسایی هفتم (مجازی) دانلود
8 ساخت کوئری (پرس و جو) کارشناسی مهندس نریمیسایی هشتم (مجازی) دانلود
9 نحوه پیاده سازی پرس و جو کارشناسی مهندس نریمیسایی نهم (مجازی) دانلود
10 ایجاد رابطه بین جداول در اکسس کارشناسی مهندس نریمیسایی دهم (مجازی) دانلود
11 ساخت فرم هایی که اطلاعات خود را از چند جدول می گیرند در اکسس کارشناسی مهندس نریمیسایی یازدهم (مجازی) دانلود
12 ساخت گزارش در اکسس و ایجاد مستندات از تمام آبجکتهای پروژه کارشناسی مهندس نریمیسایی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 آشنایی با نرم افزار مایکروسافت اس کیو ال سرور و ایجاد پایگاه داده و جدول و ایجاد ارتباط بین جداول کارشناسی مهندس نریمیسایی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 ساخت و استفاده از ویو view در نرم افزار مایکروسافت اس کیو ال سرور کارشناسی مهندس نریمیسایی چهاردهم (مجازی) دانلود
15

ایجاد پایگاه داده اس کیو ال سرور در محیط ویژوال استودیو دات نت و طراحی رابط کاربر

به زبان سی شارپ تحت تکنولوژی ای اس پی دات نت- بخش اول

کارشناسی مهندس نریمیسایی پانزدهم (مجازی) دانلود
16

ایجاد پایگاه داده اس کیو ال سرور در محیط ویژوال استودیو دات نت و طراحی رابط کاربر

به زبان سی شارپ تحت تکنولوژی ای اس پی دات نت- بخش دوم

کارشناسی مهندس نریمیسایی شانزدهم (مجازی) دانلود
17 کدهای پیاده سازی کارشناسی مهندس نریمیسایی جزوه دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0