پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

الکترونیک 3 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن کارشناسی دکتر فاطمی اول (مجازی) پارت 1
پارت 2
2 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن کارشناسی دکتر فاطمی دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن کارشناسی دکتر فاطمی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
5 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
7 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
8 تقویت کننده های قدرت کارشناسی دکتر فاطمی هشتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
9 تحلیل مدارهای داخلی تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی دکتر فاطمی نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
10 تحلیل مدارهای داخلی تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی دکتر فاطمی دهم  (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 تحلیل مدارهای داخلی تقویت کننده های عملیاتی کارشناسی دکتر فاطمی یازدهم  (مجازی) پارت 1
پارت 2
12 مدل فرکانس بالای ترانزیستور کارشناسی دکتر فاطمی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 مدل فرکانس بالای ترانزیستور کارشناسی دکتر فاطمی سیزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
14 پاسخ فرکانسی پایین تقویت کننده ها کارشناسی دکتر فاطمی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
15 پاسخ فرکانسی پایین تقویت کننده ها کارشناسی دکتر فاطمی پانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
16 پاسخ فرکانسی بالای تقویت کننده امیتر مشترک کارشناسی دکتر فاطمی شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
17 پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده های کلکتور مشترک و بیس مشترک کارشناسی دکتر فاطمی هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
18 پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده کاسکود کارشناسی دکتر فاطمی هجدهم (مجازی) دانلود
19

پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده های چند طبقه (روش ثابت زمانی ارزش صفر)

کارشناسی دکتر فاطمی نوزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
20

پاسخ فرکانس بالای تقویت کننده های چند طبقه (روش ثابت زمانی ارزش صفر)

کارشناسی دکتر فاطمی بیستم (مجازی) پارت 1
پارت 2
21 کلاس آنلاین رفع اشکال 28 خرداد کارشناسی دکتر فاطمی بیست و یکم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سیگنالها و سیستم ها  - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی اول(مجازی) پارت 1
پارت 2
2 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
3 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی سوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
4 فصل اول کتاب openheimm کارشناسی دکتر فاطمی چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
5 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
6 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
7 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
8 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی هشتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
9 تسیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
10 سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی دهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
11 سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان کارشناسی دکتر فاطمی یازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
12 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی دوازدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
13 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی سیزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
14 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی چهاردهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
15 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی پانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
16 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی شانزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
17 سری فوریه سیگنالهای متناوب کارشناسی دکتر فاطمی هفدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
18 جلسه آنلاین رفع اشکال کارشناسی دکتر فاطمی هجدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
19 تبدیل فوریه کارشناسی دکتر فاطمی نوزدهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
20 تبدیل فوریه کارشناسی دکتر فاطمی بیستم (مجازی) دانلود
21 تبدیل فوریه کارشناسی دکتر فاطمی بیست و یکم (مجازی) پارت 1
پارت 2
22 تبدیل فوریه کارشناسی دکتر فاطمی بیست و دوم (مجازی) پارت 1
پارت 2
23 تبدیل فوریه کارشناسی دکتر فاطمی بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 تبدیل فوریه (ادامه جلسه بیست و سوم) کارشناسی دکتر فاطمی بیست و چهارم (مجازی) پارت 1
پارت 2
25 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر فاطمی بیست و پنجم (مجازی) پارت 1
پارت 2
26 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر فاطمی بیست و ششم (مجازی) پارت 1
پارت 2
27 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر فاطمی بیست و هفتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
28 تبدیل لاپلاس کارشناسی دکتر فاطمی بیست و هشتم (مجازی) پارت 1
پارت 2
29

تبدیل لاپلاس

کارشناسی دکتر فاطمی بیست و نهم (مجازی) پارت 1
پارت 2
30

تبدیل لاپلاس

کارشناسی دکتر فاطمی سی ام (مجازی) پارت 1
پارت 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مبدلهای داده - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کوانتیزاسیون-مشخصات استاتیک و دینامیک کارشناسی ارشد دکتر فاطمی اول (مجازی) دانلود
2 معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی دوم (مجازی) دانلود
3  معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی سوم (مجازی) دانلود
4  معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی چهارم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
5  معماری های DAC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی پنجم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
6 معماری های ADC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی ششم (مجازی) دانلود
7 معماری های ADC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی هفتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
8 معماری های ADC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی هشتم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 معماری های ADC کارشناسی ارشد دکتر فاطمی نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
10 مبدل پایپ لاین کارشناسی ارشد دکتر فاطمی دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
11 مبدل پایپ لاین کارشناسی ارشد دکتر فاطمی یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
12  کلاس آنلاین رفع اشکال کارشناسی ارشد دکتر فاطمی دوازدهم (مجازی) دانلود
13 کلاس آنلاین رفع اشکال 30 خرداد کارشناسی ارشد دکتر فاطمی سیزدهم (مجازی) دانلود
14 اثرات غیر ایده آلی در مبدل پایپلاین کارشناسی ارشد دکتر فاطمی چهاردهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
15

کلاس آنلاین رفع اشکال 14 تیر

کارشناسی ارشد دکتر فاطمی پانزدهم (مجازی) دانلود
16 افزونگی نیم بیت در مبدل پایپلاین کارشناسی ارشد دکتر فاطمی شانزدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
17 افزونگی نیم بیت در مبدل پایپلاین کارشناسی ارشد دکتر فاطمی هفدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0