پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدارهای الکتریکی 1 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 روش های تحلیل مدار و مدارهای معادل کارشناسی مهندس شهروئی چهارم دانلود
2 مدار های مرتبه اول  کارشناسی مهندس شهروئی پنجم دانلود
3 مدارهای مرتبه اول  کارشناسی مهندس شهروئی ششم دانلود
4 مدارهای مرتبه اول  کارشناسی مهندس شهروئی هفتم دانلود
5 مدارهای مرتبه اول  کارشناسی مهندس شهروئی هشتم دانلود
6 مدارهای مرتبه دوم  کارشناسی مهندس شهروئی نهم دانلود
7 مدارهای مرتبه دوم  کارشناسی مهندس شهروئی دهم دانلود
8 مدارهای مرتبه دوم کارشناسی مهندس شهروئی یازدهم دانلود
9 تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی کارشناسی مهندس شهروئی دوازدهم دانلود
10 تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی کارشناسی مهندس شهروئی سیزدهم دانلود
11 تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی کارشناسی مهندس شهروئی چهاردهم دانلود
12 تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی کارشناسی مهندس شهروئی پانزدهم دانلود
13 جزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی کارشناسی مهندس شهروئی شانزدهم دانلود
14 عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج شده کارشناسی مهندس شهروئی هفدهم دانلود
15 عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج شده کارشناسی مهندس شهروئی هجدهم دانلود
16 عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج شده کارشناسی مهندس شهروئی نوزدهم دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آزمایشگاه سیستم دیجیتال 2 - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1  آشنایی با FPGA و آموزش نرم افزار ISE کارشناسی مهندس شهروئی اول دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0