سومین جشنواره ملی امیرکبیر طرح ها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی کاربردی کارفرما محور     1401/10/21