پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بهره برداری و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه ، تاریخچه، گیاهان دارویی، گروه هاي اصلي گياهان حاوي ماده مؤثره، تفاوت بین گیاهان دارویی و داروی گیاهی، دارويي بودن گياه چگونه تعيين مي شود؟ کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه اول (مجازی) دانلود
2 اهمیت گياهان دارويي، ارزش دارویی و صنعتی اندام های گیاهی، کیفیت و ایمنی گیاهان دارویی، میزان خلوص گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوم (مجازی) دانلود
3 مواد موثره گياهان دارويي و انواع آن کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه سوم (مجازی) دانلود
4 ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه- ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه پنجم (مجازی) دانلود
6 برداشت گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه- برداشت گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه هفتم (مجازی) دانلود
8 خشک کردن گیاهان دارویی برداشت شده کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست فن آوری در مرتع - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و تعاریف زیست فناوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه اول (مجازی) دانلود
2 تاریخچه بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوم (مجازی) دانلود
3 کلیات، تقسیم بندی و ساختار تحقیقات زیست فناوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه سوم (مجازی) دانلود
4 کاربردهای زیست فن آوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه چهارم (مجازی) دانلود
5 اهداف، نگرانی ها و عواقب زیست فن آوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0