پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بهره برداری و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه ، تاریخچه، گیاهان دارویی، گروه هاي اصلي گياهان حاوي ماده مؤثره، تفاوت بین گیاهان دارویی و داروی گیاهی، دارويي بودن گياه چگونه تعيين مي شود؟ کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه اول (مجازی) دانلود
2 اهمیت گياهان دارويي، ارزش دارویی و صنعتی اندام های گیاهی، کیفیت و ایمنی گیاهان دارویی، میزان خلوص گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوم (مجازی) دانلود
3 مواد موثره گياهان دارويي و انواع آن کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه سوم (مجازی) دانلود
4 ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه- ویژگی های بیوشیمیایی گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه پنجم (مجازی) دانلود
6 برداشت گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه ششم (مجازی) دانلود
7 ادامه- برداشت گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه هفتم (مجازی) دانلود
8 خشک کردن گیاهان دارویی برداشت شده کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه هشتم (مجازی) دانلود
9 ادامه- خشک کردن گیاهان دارویی، روش های مصنوعی خشک کردن کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه نهم (مجازی) دانلود
10 بسته بندی گیاهان دارویی، انبار داری گیاهان دارویی برداشت شده کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دهم (مجازی) دانلود
11 فرآوری گیاهان دارویی  کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه یازدهم (مجازی) دانلود
12  معرفی برخی از گیاهان دارویی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست فن آوری در مرتع - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه و تعاریف زیست فناوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه اول (مجازی) دانلود
2 تاریخچه بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوم (مجازی) دانلود
3 کلیات، تقسیم بندی و ساختار تحقیقات زیست فناوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه سوم (مجازی) دانلود
4 کاربردهای زیست فن آوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه چهارم (مجازی) دانلود
5 اهداف، نگرانی ها و عواقب زیست فن آوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه پنجم (مجازی) دانلود
6 نقش بیوتکنولوژی در امنیت غذایی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه ششم (مجازی) دانلود
7 کشت بافت گیاهان، مزایا، روش اجرای کشت بافت، اتاق کشت بافت کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه هفتم (مجازی) دانلود
8 تولید گیاهان مقاوم کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه هشتم (مجازی) دانلود
9 افزایش فرآورده های دامی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه نهم (مجازی) دانلود
10  نقش بیوتکنولوژی در امنیت محیط زیستی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دهم (مجازی) دانلود
11 مهندسی ژنتیک در کشاورزی و منابع طبیعی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه یازدهم (مجازی) دانلود
12 اهداف اصلاح گیاهان، نحوه استخراج دی ان ای کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوازدهم (مجازی) دانلود
13  آینده زیست فن آوری کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهره برداری و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی(آزمایشگاه) - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 عصاره گیری گیاهان دارویی و صنعتی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه اول (مجازی) دانلود
2 اسانس گیری گیاهان دارویی و صنعتی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه دوم (مجازی) دانلود
3 اسانس گیری با کلونجر ، عصاره گیری با سوکسوله کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه سوم (مجازی) دانلود
4 تفاوت عصاره و اسانس، کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد  دکتر یوسفی خانقاه چهارم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0