پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بازیافت کاغذ  - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه بازیافت  کارشناسی  دکتر عزیزی موصولو اول (مجازی) دانلود
2 مقدمه بازیافت  کارشناسی  دکتر عزیزی موصولو دوم (مجازی) دانلود
3 مراحل و پروسه بازیافت کارشناسی دکتر عزیزی موصلو سوم (مجازی) دانلود
4 خمیرسازی،غربال کارشناسی دکتر عزیزی موصلو چهارم (مجازی) دانلود
5 جوهرزدایی کارشناسی دکتر عزیزی موصلو پنجم (مجازی) دانلود
6 شستشو و غربال خمیر کارشناسی دکتر عزیزی موصلو ششم (مجازی) دانلود
7 استفاده از آنزیم در بازیافت کاغذ کارشناسی دکتر عزیزی موصلو هفتم (مجازی) دانلود
8 تاثیر بازیافت بر روی ویژگی الیاف کارشناسی دکتر عزیزی موصلو هشتم (مجازی) دانلود
9 روش های بهبود خواص الیاف بازیافتی کارشناسی دکتر عزیزی موصلو نهم (مجازی) دانلود
10 محصولات حاصل از بازیافت کارشناسی دکتر عزیزی موصلو دهم (مجازی) دانلود
11 مرور و رفع اشکال کارشناسی دکتر عزیزی موصلو یازدهم (مجازی) دانلود
12 مرور و رفع اشکال کارشناسی دکتر عزیزی موصلو دوازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصفیه آب و پساب  صنایع خمیر و کاغذ  - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مقدمه کارشناسی  دکتر عزیزی موصولو اول (مجازی) دانلود
2 پساب و شاخص های الودگی کارشناسی  دکتر عزیزی موصولو دوم (مجازی) دانلود
3 تصیفه  فیزیکی پساب کارشناسی دکتر عزیزی موصلو سوم (مجازی) دانلود
4 تصفیه بیولوژیکی پساب کارشناسی  دکتر عزیزی موصولو چهارم (مجازی) دانلود
5 تصفیه شیمیایی و طبیعی پساب کارشناسی  دکتر عزیزی موصولو پنجم (مجازی) دانلود
6 تصفیه مصنوعی پساب کارشناسی دکتر عزیزی موصلو ششم (مجازی) دانلود
7 تکنولوژی نانو در تصفیه پساب کارشناسی دکتر عزیزی موصلو هفتم (مجازی) دانلود
8 منشا الودگی پساب در صنایر خمیر و کاغذ کارشناسی دکتر عزیزی موصلو هشتم (مجازی) دانلود
9 تصفیه تکمیلی پساب در صنایر خمیر و کاغذ کارشناسی دکتر عزیزی موصلو نهم (مجازی) دانلود
10 جمع بندی کارشناسی دکتر عزیزی موصلو دهم (مجازی) دانلود
11 مرور  و رفع اشکال کارشناسی دکتر عزیزی موصلو یازدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازیافت ارشد  - گروه مهندسی صنایع سلولوزی
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مرورکلی  کارشناسی ارشد  دکتر عزیزی موصلو اول (مجازی) دانلود
2 شرایط و روند بازیافت کاغذ کارشناسی ارشد  دکتر عزیزی موصلو دوم (مجازی) دانلود
3 جداسازی ناخالصی ها کارشناسی ارشد  دکتر عزیزی موصلو سوم (مجازی) پارت1
پارت2
4 فرایند بازیافت- خمیر سازی کارشناسی ارشد  دکتر عزیزی موصلو چهارم (مجازی) دانلود
5 غربال کارشناسی ارشد  دکتر عزیزی موصلو پنجم (مجازی) دانلود
6 تمیزکننده ها  کارشناسی ارشد  دکتر عزیزی موصلو ششم (مجازی) دانلود
7 تاثیر بازیافت بر الیاف کارشناسی ارشد دکتر عزیزی موصلو هفتم (مجازی) دانلود
8 روش های بهبود الیاف بازیافتی کارشناسی ارشد دکتر عزیزی موصلو هشتم (مجازی) دانلود
9 مرور خمیرساز و غربال کارشناسی ارشد دکتر عزیزی موصلو نهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0