پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اگروفارستری  - گروه جنگلداری
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 پیشینه اگرووفارستری و سیستم های آمایش کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری اول (مجاری) دانلود
2 توصیف، تشخیص و طراحی سیستم کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری دوم (مجاری) دانلود
3 طبقه بندی سیستم های اگرووفارستری کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری سوم (مجاری) دانلود
4 شرایط اجتماعی-اقتصادی، نقش مردم و مشارکت اجتماعی کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری چهارم (مجاری) دانلود
5 ابزارهای تشخیص و روش های جمع آوری داده ها کارشناسی ارشد دکتر زندبصیری پنجم (مجاری) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم اداری - گروه جنگلداری
نام درس
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تعاریف مقدماتی علوم اداری و سیستم های ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری اول (مجاری) دانلود
2 برنامه ریزی و سیستم های ارتباطی در علوم اداری کارشناسی دکتر زندبصیری دوم (مجاری) دانلود
3 نهادها و سازمان های اداری کارشناسی دکتر زندبصیری سوم (مجاری) دانلود
4 محتوی ارتباطی، پیام های ارتباطی و روش های ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری چهارم (مجاری) دانلود
5 مخاطبان ارتباطی کارشناسی دکتر زندبصیری پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0