پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توربوماشین ها - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کلیات توربوماشین ها بخش اول کارشناسی دکتر شاکری نژاد اول (مجازی) دانلود
2 کلیات توربوماشین ها بخش دوم کارشناسی دکتر شاکری نژاد دوم (مجازی) دانلود
3 کلیات توربوماشین ها بخش سوم  کارشناسی دکتر شاکری نژاد سوم (مجازی) دانلود
4 کلیات توربوماشین ها بخش چهارم کارشناسی دکتر شاکری نژاد چهارم (مجازی) دانلود
5 آنالیز ابعادی بخش اول کارشناسی دکتر شاکری نژاد پنجم (مجازی) دانلود
6 آنالیز ابعادی بخش دوم کارشناسی دکتر شاکری نژاد ششم (مجازی) دانلود
7 آنالیز ابعادی بخش سوم کارشناسی دکتر شاکری نژاد هفتم (مجازی) دانلود
8 آنالیز ابعادی بخش چهارم کارشناسی دکتر شاکری نژاد هشتم (مجازی) دانلود
9 سرعت مخصوص پمپ ها کارشناسی دکتر شاکری نژاد نهم (مجازی) دانلود
10 تشابه در توربوماشینهای تراکم ناپدیر کارشناسی دکتر شاکری نژاد دهم (مجازی) دانلود
11 حل مثال از مبحث تشابه کارشناسی دکتر شاکری نژاد یازدهم (مجازی) دانلود
12 پمپهای رفت و برگشتی - بخش اول کارشناسی دکتر شاکری نژاد دوازدهم (مجازی) دانلود
13 مپهای رفت و برگشتی - بخش دوم کارشناسی دکتر شاکری نژاد سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0