پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                     
رتبه علمی: استادیار
     
شکوفه حاج هاشمی
رتبه علمی:استادیار
     
 رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه) 
       
ابراهیم فانی
رتبه علمی:مربی 
                           
                           
                                  
رحام آرمند
رتبه علمی: مربی
     
راهله احمدپورکاخک
رتبه علمی: مربی
      احمدعلی بدر
رتبه علمی: استادیار
         

                     
احسان موحدنیا
رتبه علمی: استادیار
     
رتبه علمی: استادیار
      محمد اقبالی
رتبه علمی: استادیار
        مجتبی مکاری
رتبه علمی: استادیار
                           
                           
                     
مینا اسلامی فر
رتبه علمی: مربی
      حسن زارع اصل
رتبه علمی:استادیار
      زهرا بهدانی
رتبه علمی: مربی
        محمد صالحی ویسی 
رتبه علمی: استادیار
                           
                           
                       
 احمد کریمی
رتبه علمی: استادیار
      محمد محمدی 
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه)
     
پروانه لولو
رتبه علمی: استادیار
         
 

                   
صغری فرهی
رتبه علمی: استادیار
      فاطمه زراعت پیشه
رتبه علمی: استادیار
      سعید خدادوست
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه)
      زهرا دهبانی پور
رتبه علمی: استادیار
  

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0