پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Established in 2005 , the Faculty of Engineering. The Faculty comprises 4 departments: Dept. of Civil Engineering, Dept. of Electronical Engineering , Dept. of Computer Engineering, Dept. of Mechanical Engineering. The Schoolof Graduate and Postgraduate Degrees is working.

                   
رتبه علمی: استادیار
      مهدی عسکری
رتبه علمی:استادیار 
     
 رتبه علمی: استادیار 
        رضوان داستانیان
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه)
                           
                           
                     
شبنم روزی طلب
رتبه علمی: مربی
      صمصام ایزدپناه
رتبه علمی:مربی
      مهدی طاهرزاه
رتبه علمی: استادیار
         

                   
رتبه علمی: مربی
      زهرا بهمنی کوخدان
رتبه علمی:مربی
     
 رتبه علمی: مربی 
        مینا رضایی زارع
رتبه علمی: مربی
                           
                           
                         
ژاله نرمیسایی
رتبه علمی: مربی
                         
 

                   
رتبه علمی: دانشیار
      ساسان معتقد
رتبه علمی:استادیار 
     
 رتبه علمی: مربی 
        محمدصادق شهیدزاده
رتبه علمی: مربی
                           
                           
                   
سیدعلی اصغری پری
رتبه علمی: مربی
      سجاد قره باغی
رتبه علمی:مربی
      محبوبه میرزایی علی آبادی
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه)
        ندا معیری 
رتبه علمی: مربی
                           
                           
                         
 ایمان احمدیان فر
رتبه علمی: استادیار
                         
 

                   
رتبه علمی: استادیار
      مسعود درفشان
رتبه علمی:استادیار
     
 رتبه علمی: استادیار 
        عطیه کریمی پور
رتبه علمی: مربی (مدیرگروه)
                           
                           
                         
حجت الله بادنوا
رتبه علمی:استادیار
                         
 

 

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0