پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                   
رتبه علمی: استادیار
      حسین مددی 
رتبه علمی: استادیار
     
 رتبه علمی: استادیار 
        رضا شاکری 
رتبه علمی: مربی (مدیرگروه)
                           
                           
                       
پروین صفیان بلداجی 
رتبه علمی: مربی
      سیدمهدی امینی نسب 
رتبه علمی:استادیار
                 
 

                   
رتبه علمی: استادیار
      بهزاد متشفع
رتبه علمی:مربی 
     
 رتبه علمی: استادیار 
        نسیم آرمان
رتبه علمی: استادیار
                           
                           
                   
شهرام یوسفی خانقاه
رتبه علمی: مربی
     
 سارا فرازمند
رتبه علمی: استادیار
      ملیحه مزین
رتبه علمی: استادیار
       

 جواد پوررضایی
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه) 

                   
رتبه علمی:دانشیار
      رتبه علمی:استادیار      

حمید طالشی

 

رتبه علمی:مربی

        رتبه علمی: مربی
                           
                           
                         
مصطفی مرادی
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه)
                         

                   
علی آبرومند
رتبه علمی:دانشیار (مدیرگروه)
      سعید ضیایی نژاد
رتبه علمی:استادیار
     
رتبه علمی: استادیار
        پروانه شوکت
رتبه علمی: استادیار
                           
                           
                   
حجت الله علمداری
رتبه علمی: استادیار
       محمد امینی چرمهینی
رتبه علمی: استادیار
      لاله موسوی ده موردی
رتبه علمی: مربی
        بهزاد نعمت دوست حقی
رتبه علمی: مربی

                   
محمدهادی مرادیان
رتبه علمی:استادیار
      محمدعلی سعادت نیا
رتبه علمی:استادیار 
      پژمان رضایتی چرانی
رتبه علمی:استادیار
        لادن پورسرتیپ
رتبه علمی: استادیار
                           
                           
                         
احمد عزیزی موصلو
رتبه علمی: استادیار (مدیرگروه)
                         
                           

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0