سه‌شنبه, 25 مهر 1396

فهرست اصلی


معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

بی تردید پویایی، شادابی و نشاط یکی از مشخصه های اصلی فعالیت های دانشگاهی به شمار می رود و بی شک تلاش و فعالیت در عرصه دانشگاهی، ظرافت ها و حساسیت های خاص خود را میطلبد، جامعه دانشگاهی با بهره گیری از سه عنصر اصلی استاد، دانشجو و کارمند و در راستای تعمیق، توسعه، ترویج و ارتقاء سطح فعالیت های اجتماعی و با بهره گیری از پتانسیل های مادی و معنوی موجود در سازمان، نقش بسزایی در جهت ایجاد ارتباط در زمینه همکاری موثر و بهره مندی متقابل از پتانسیل نیروی انسانی فرهیخته دانشگاهی دارد.

معاونت اداری مالی، و مدیریت منابع مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه ، قراردادهای امورساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی ، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه ، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است . همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

وظایف و اختیارات :

  • برنامه ریزی ، اداره و هدایت امور اداری و مالی ، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین ونگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی.
  • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی ، مالی و معاملاتی و عمرانی.
  • تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش ، وفناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه.
  • حصول اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه ، از طریق اعمال نظارت بر کار آنها.
  • همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
  • نظارت بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه.

معاونت اداری مالی، و مدیریت منابع شامل واحدهای تابعه زیر می باشد:

مدیریت طرح و برنامه

مدیریت امور مالی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی 

سید امین اصغری پری
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع
 


 


اخبار و تازه هاطرح های عمرانی

 دانشکده فنی و مهندسی امام حسین(ع)
 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0